هدف از این دوره آماده نمودن دانش پذیران با دانش و مهارت های مورد نیاز برای ممیزی شخص اول، دوم و سوم سیستم مدیریت انرژی براساس ISO 50001:2018 و مطابق با استاندارد های ISO19011 ISO 17021 می باشد. این دوره آموزشی دانش پذیران را آماده می کند که از ابتدا یک سرممیز با صلاحیت باشند،  که شامل موارد زیر  میباشد :

§         ارائه هدف از سیستم مدیریت انرژی(EnMS) ، استانداردهای EnMS ، صدور گواهینامه ممیزی شخص سوم و ممیزی MS

§         چارچوب PDCA

§         ارتباطات میان مسئولیت مدیریت، خط مشی انرژی، طرح ریزی انرژی، عملکرد کنترل، بازنگری مدیریت و بهبود مستمر

§         تفاوت بین ممیزی های شخص اول، دوم و سوم

§         نقش و مسئولیت های ممیز

§         بررسی تمام مراحل فرآیند ممیزی بسیار تعاملی شامل طرحریزی، اجرا، گزارش دهی و پیگیری ممیزی های EnMS شامل Role Play

درخواست برای ممیز IRCA ملزم به گذراندن با موفقیت در این دوره (شامل آزمون) بوده و ممیز تحت اعتبار IRCA منتج به انجام ممیزی حرفه ای، قابل و ذیصلاح و شناخته شده می باشد.