درس‌های موجود

آزمون تخصصی پرسنل بازاریابی آکادمی توف ایران - آلمان

آزمون تخصصی پرسنل بازاریابی آکادمی توف ایران - آلمان

درس

آزمون دانش سازمانی پرسنل آکادمی توف ایران - آلمان

آزمون دانش سازمانی پرسنل آکادمی توف ایران - آلمان

درس

آموزش مجازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

آموزش مجازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

درس

سرممیزی ISO 45001:2018 (با گواهینامه رسمی IRCA )

سرممیزی ISO 45001:2018 (با گواهینامه رسمی IRCA )

درس

آموزش مجازی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

آموزش مجازی مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

درس